slider 9
slider 5
slider 8
slider 3
slider 7
slider 1
slider 6
slider 4
slider 10
slider 2
PODMIENKY REGISTRÁCIE

Všeobecné podmienky registrácie na stránke www.hoplaland.eu, registrácie ZĽAVOVEJ KARTY a registrácie RODINNEJ KARTY Členského klubu HOPLALAND

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky registrácie na stránke www.hoplaland.eu (ďalej len „stránka“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami (ďalej len „registrovaní užívatelia“ alebo „dotknuté osoby“) a spoločnosťou HoplaLand s.r.o. so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 46 096 027, zapísanou v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 71874/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré vznikajú pri registrácii dotknutých osôb pre používanie služieb na stránke.

1.2 Prostredníctvom stránky www.hoplaland.eu poskytuje prevádzkovateľ registrovaným užívateľom ELEKTRONICKÉ SLUŽBY, spočívajúce v umožnení elektronickej komunikácie medzi užívateľmi, publikovaní ich názorov, fotografií, účasti na súťažiach prevádzkovateľa, a ČLENSKÉ VÝHODY, ktoré majú členovia klubu HoplaLand možnosť využívať pri osobnej návšteve prevádzok Detských svetov HoplaLand. Elektronické služby aj členské výhody sú poskytované bezodplatne. 

1.3 Registrovať sa pre používanie služby na stránke je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba, bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a po splnení osobitných podmienok pre používanie služby.

1.4 Podmienkou platnosti registrácie je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

1.5 Osobitné podmienky používania ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB. Službu môžu využívať fyzické osoby, ktoré sa na stránke zaregistrujú prostredníctvom príslušného formulára a výslovne sa zaviažu dodržiavať etický kódex stránky. Prevádzkovateľ komunikuje s registrovaným užívateľom pri samotnom používaní služby prioritne elektronicky, prostredníctvom e-mailu.

1.5.1 Každý registrovaný užívateľ sa po základnej registrácii na stránke automaticky stáva držiteľom elektronickej ZĽAVOVEJ KARTY. Zľavová karta oprávňuje užívateľa na čerpanie aktuálnych vernostných zliav. Podmienkou čerpania zľavy je predloženie ZĽAVOVEJ KARTY obsluhe na načítanie scanerom.

1.6 Osobitné podmienky využívania členských výhod RODINNEJ KARTY. Členské výhody môžu využívať fyzické osoby staršie ako 18 rokov (rodičia detí) s predchádzajúcou základnou registráciou na stránke, ktorí rozšíria svoju registráciu na stránke zaregistrovaním členov svojej rodiny a vstúpia do Členského klubu HoplaLand. Pridaním členov rodiny na kartu sa užívateľ stáva držiteľom RODINNEJ KARTY. Vyplnením príslušného formulára výslovne súhlasia s členskými výhodami a povinnosťami členov klubu HoplaLand. Členské výhody RODINNEJ KARTY môžu využívať tiež všetky fyzické osoby, ktoré užívateľ na základe ich výslovného súhlasu zapíše na svoju Rodinnú kartu (sám seba, druhého rodiča, svoje deti, a príp. ďalšie osoby oprávnené vykonávať doprovod týchto detí). Maximálny počet osôb zapísaných na jednej  RODINNEJ KARTE je 9. Za získanie výslovného súhlasu oprávnených osôb so zápisom na RODINNÚ KARTU zodpovedá výlučne používateľ. Vstup do klubu HoplaLand je dokončený po preukázaní pravdivosti údajov zapísaných na základe predloženia identifikačného dokladu používateľa oprávnenej obsluhe Detského sveta HoplaLand pri jeho prvej ďalšej návšteve prevádzky Detského sveta HoplaLand. Prevádzkovateľ umožňuje členom klubu využívanie členských výhod pri návštevách členov na prevádzkach Detských svetov HoplaLand.

2 Výhody členov klubu HoplaLand

2.1 Držiteľ RODINNEJ KARTY je oprávnený čerpať aktuálne vernostné zľavy.

2.2 Držiteľ RODINNEJ KARTY je oprávnený vstúpiť do Detských svetov HoplaLand s časovým vstupným bez platenia vstupnej zálohy.

2.2 Držiteľ RODINNEJ KARTY nie je povinný pri každej návšteve vypĺňať prihlášky s kontaktnými údajmi, ak odovzdáva svoje dieťa do rúk personálu za účelom dohľadu.

2.3 Držiteľ RODINNEJ KARTY sa pri identifikácii osoby oprávnenej na vyzdvihnutie dieťaťa preukazuje členskou kartou a nie je potrebná jeho identifikácia občianskym preukazom.

3 Povinnosti členov klubu HoplaLand

3.1 Člen klubu HoplaLand je povinný pri každom čerpaní členských výhod predložiť obsluhe svoju členskú kartu na načítanie scanerom. Členskú kartu je možné predložiť v papierovej alebo v elektronickej forme. Ak člen klubu pri svojej návšteve neumožní obsluhe Detského sveta HoplaLand načítať svoju členskú kartu, nie je oprávnený pri tejto návšteve využívať žiadne členské výhody ani zľavy.

Ak zákazník plánuje pri svojich návštevách predkladať elektronickú formu Členskej karty, z technických príčin odporúčame pri prvej návšteve priniesť členskú kartu uloženú v mobilnom zariadení zákazníka a zároveň vytlačenú v papierovej forme, aby bolo možné otestovať, či je možné kartu scanovať aj v elektronickej podobe z mobilného zariadenia zákazníka. 

Ak scanovanie elektronickej členskej karty z mobilného zariadenia zákazníka nie je technicky zrealizovateľné, a zákazník nemá k dispozícii papierovú formu členskej karty, zákazník takisto nie je oprávnený pri tejto návšteve využívať žiadne členské výhody.

3.2 Člen klubu je povinný pri odchode v plnej výške uhradiť dlžné vstupné a konzumné podľa daňového dokladu, ktorý mu vystaví obsluha.

3.3 Člen klubu, ktorý odovzdal svoje dieťa do rúk personálu Detského sveta za účelom dohľadu, je povinný preukázať sa členskou kartou pri vyzdvihnutí dieťaťa. Ak sa oprávnená osoba pri vyzdvihovaní dieťaťa nepreukáže členskou kartou, je povinná umožniť svoju identifikáciu predložením občianskeho preukazu obsluhe.

3.4 V prípade straty Členskej karty je zákazník povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť HoplaLand s.r.o. na mailovej adrese info@hoplaland.eu za účelom deaktivácie jeho účtu a pridelenej členskej karty za účelom zabránenia zneužitiu Členskej karty a uložených osobných údajov.

3.5 Člen klubu HoplaLand svojou registráciou vyjadruje súhlas s Prevádzkovým poriadkom, Všeobecnými obchodnými podmienkami a Cenníkom Detského sveta HoplaLand.

4 Nakladanie s osobnými údajmi registrovaných užívateľov

Dotknutá osoba odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou HoplaLand s.r.o. ako prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby poskytnúť na používanie ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB a ZĽAVOVEJ KARTY, sú tieto osobné údaje: e-mail, alias (zobrazované meno), mobilné číslo.

Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby poskytnúť na používanie členských výhod RODINNEJ KARTY, sú tieto osobné údaje DOSPELEJ OSOBY: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo mobilného telefónu, alebo tieto osobné údaje DIEŤAŤA: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, závažné choroby a alergie. Všetky ďalšie informácie užívateľom poskytnuté prevádzkovateľovi sa v prípade, že sa jedná o osobné údaje, považujú za náhodne získané osobné údaje.

Z dôvodu zabezpečenia maximálnej ochrany sprístupnených osobných údajov užívateľa je akýkoľvek prístup oprávnenej obsluhy prevádzkovateľa k týmto údajom technicky zabezpečený a je možný výlučne po fyzickom načítaní ZĽAVOVEJ KARTY alebo RODINNEJ KARTY scanerom. V prípade straty Členskej karty je zákazník povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť HoplaLand s.r.o. na mailovej adrese info@hoplaland.eu za účelom deaktivácie jeho účtu a pridelenej členskej karty za účelom zabránenia zneužitiu Členskej karty a uložených osobných údajov.

Osobné údaje registrovaného užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť HoplaLand s.r.o., ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie zaslaním písomnej požiadavky na mailovú adresu info@hoplaland.eu, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom zaslané elektronické potvrdenie.

Aktualizácia: 28.09.2017

Partneri

Kimbo
Kofola
Gastrovia
Stageman
Roedl & Partner
test

Copyright © Hoplaland 2024, powered by ENABLE | Cookies & GDPR | Zmeniť nastavenia cookies